Close Window

2005Nishi no Kyo "Nishi no Kyo" (The Ancient Western Capital)

34 x 43 cm Mashi (Linen Paper)